Historia szkoły

Szkoła w Święcicach została zbudowana około 1910 roku. Początkowo był to murowany budynek o jednej większej klasie i mieszkaniu dla kierownika szkoły. Około roku 1921 klasę podzielono na dwie sale. Przybyła również druga nauczycielka. Kierownikiem szkoły do roku 1925 był pan Moczydłowski. Przez następne trzy lata pan Skrypczuk. W 1928 roku kierownikiem szkoły zostaje pan Stefan Rodkiewicz.

                    
 Stefan Rodkiewicz

          
Szkoła w 1928 roku

W tym okresie szkoła była już sześcioklasową Publiczną Szkołą Powszechną. Szybko wzrastała liczba dzieci w szkole i w związku z tym podjęto działania mające na celu jej rozbudowę. W roku 1934 rozpoczęto nadbudowę piętra oraz dużej klatki schodowej. Warunki pracy w szkole znacznie się poprawiły.

W tym samym roku zamknięto prywatną szkołę w Józefowie i wszystkie dzieci z tej szkoły zaczęły uczęszczać do szkoły w Święcicach. Przez kolejne lata urządzano nową szkołę. Prace wykończeniowe trwały do sierpnia 1939 roku.

We wrześniu 1939 roku szkoła została spalona przez Niemców nacierających na Warszawę. Mieszkańcy opuścili wieś szukając schronienia w najbliższej okolicy. Po powrocie udało się zorganizować szkołę w budynku w Józefowie i we dworze w Święcicach. W 1941 roku szkołę przeniesiono do jednego budynku otrzymanego od byłego wójta Lubańskiego. Przez cały okres okupacji szkoła prowadziła tajne nauczanie z języka polskiego, historii i  Polski współczesnej oraz geografii. W 1944 roku budynek szkoły zostaje zajęty na szpital dla rannych z Warszawy. Nauka dzieci przeniosła się na tajne komplety. Prowadzono je w Święcicach, Płochocinie, Józefowie, Łaźniewie.

          
Spalona szkoła – 1939

Odbudowę szkoły rozpoczęto dopiero w 1947 roku, a zakończono 19 września 1948 roku.

                  

Szkoła odbudowana – 1948

Pan Stefan Rodkiewicz był kierownikiem szkoły do 1959 roku, kiedy to zastąpił go na tym stanowisku pan Ferdynand Paczkowski. W szkole zatrudnionych było sześcioro nauczycieli. Uczęszczało do niej w tym czasie 202 uczniów. W latach sześćdziesiątych była to ośmioklasowa szkoła podstawowa.

W 1975 roku pan Ferdynand Paczkowski zostaje Inspektorem Oświaty w Ożarowie Mazowieckim i wtedy stanowisko dyrektora szkoły obejmuje polonistka pani Jadwiga Kwestorowska. Po dwóch latach funkcja ta zostaje powierzona pani Barbarze Paczkowskiej. W roku 1981 dyrektorem szkoły zostaje pani Zofia Selwester – nauczycielka matematyki. Pełni tę funkcję do 1991 roku. W tym samym roku w wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje  były nauczyciel szkoły w Święciach – pan Jan Marek Bytoński. Pragnąc poprawić warunki pracy uczniów i nauczycieli czyni on starania, by udostępniono na potrzeby szkoły nowo wybudowane pomieszczenia przy OSP w Święcicach. Ówczesny burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – pan Lech Isakiewicz przychyla się do prośby dyrektora i w październiku 1992 roku uczniowie klas 0 – III rozpoczynają naukę w nowym budynku.

Rok 2000 przynosi reformę systemu oświatowego. Szkoła w Święcicach zostaje sześcioklasową  Publiczną Szkołą Podstawową. W wyniku reformy  liczba uczniów w szkole zmalała i od września 2000 roku wszystkie klasy znowu rozpoczęły naukę w macierzystym budynku szkoły. Również w tym roku z funkcji dyrektora szkoły rezygnuje pan Bytoński. Na jego miejsce zostaje powołana nauczycielka przyrody pani Zdzisława Lesińska. W następnym roku zostaje ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły, do którego przystępuje p.o. dyrektora pani Zdzisława Lesińska i zostaje dyrektorem szkoły. Od 1 września 2021r dyrektorem szkoły jest pan Robert Leończyk.