Psycholog

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Pani Paulina Skibińska

 

Wtorek          11:50 – 15:20

Czwartek       11:50 – 15:20

Piątek             7:50 – 9:30

 

Zadania psychologa szkolnego

Do głównych zadań psychologa szkolnego należą indywidualne lub grupowe spotkania diagnostyczno-terapeutyczne z uczniami, udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wspieranie mocnych stron uczniów, podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Psycholog szkolny prowadzi zajęcia i warsztaty, których celem jest wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podczas zajęć warsztatowych psycholog integruje klasę, pomaga uczniom budować pozytywny wizerunek własnej osoby i klasy. Psycholog wspiera uczniów w rozwijaniu kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych (np. umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych, asertywność, budowanie pozytywnych więzi koleżeńskich) oraz prospołecznych wzorców zachowań.

Psycholog współpracuje z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją oraz instytucjami pozaszkolnymi (np. poradnia psychologiczno-pedagogiczna).

Kto może się zgłosić?

1. Uczeń, gdy:
– ma trudności w szkole, w domu, z nauką, w kontaktach z rówieśnikami,
– w jego życiu dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie,
– chciałby porozmawiać z kimś o tym, co go trapi,
– czuje, że nikt go nie rozumie, jest samotny,
– nie potrafi porozumieć się z bliskimi,
– chciałby podzielić się swoją radością, sukcesem,
– chciałby pomóc innym, ale nie wie w jaki sposób,
– ma ciekawe pomysły, którymi chce się podzielić,
– …

2. Rodzic, gdy:
– nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania,
– martwi się o swoje dziecko
– chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko,
– w każdej innej sprawie,
– …

3. Nauczyciel, gdy:
– doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie,
– martwi się o swojego ucznia,
– chciałby lepiej zrozumieć swojego ucznia,