Dokumenty

Statut i inne dokumenty

STATUT SZKOŁY

Zgodnie z uchwałą nr 22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku dokonuje się zmian w statucie szkoły w czasie pandemii, na okres kształcenia na odległość;

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PREZENTACJA O PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA W SP W ŚWIĘCICACH WEWNĘTRZNE PROCEDURY POSTĘPOW ANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

 

Procedury

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RÓŻNYCH PRZYPADKACH

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATU ŚWIADECTWA LEGITYMACJI SZKOLNEJ KARTY ROWEROWEJ + WZORY_PODAŃ

 

Podręczniki i lektury

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

WYKAZ LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH 2018/2019

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW

 

Informacja o ochronie danych osobowych RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DO MONITORINGU WIZYJNEGO

Regulaminy

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN_STOŁÓWKI_AKTUALNY_2019

REGULAMIN PLACU ZABAW

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW

ZMIANY DO REGULAMINU DOWOŻENIA UCZNIÓW

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN KONKURSU “UCZEŃ Z KLASĄ”  

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla nauczycieli SPŚ

REGULAMIN szczególnych zasad działalności szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)REGULAMIN KONSULTACJI 2020

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODCZAS EPIDEMII COVID-19(Zał 1)

Oświadczenie (Zał 2)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA SZKOŁY

PODCZAS EPIDEMII COVID-19

WZORY_PODAŃ_O_WYDANIE_DUPLIKATU-skonwertowany (1) 2020 REGULAMIN I PROCEDURY organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty