Dokumenty

Statut i inne dokumenty

STATUT SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PREZENTACJA O PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA W SP W ŚWIĘCICACH WEWNĘTRZNE PROCEDURY POSTĘPOW ANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

 

Procedury

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RÓŻNYCH PRZYPADKACH

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATU ŚWIADECTWA LEGITYMACJI SZKOLNEJ KARTY ROWEROWEJ + WZORY_PODAŃ

 

Podręczniki i lektury

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WYKAZ LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH 2018/2019

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW

 

Informacja o ochronie danych osobowych RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKÓW

 

Regulaminy

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PLACU ZABAW

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW

         ZMIANY DO REGULAMINU DOWOŻENIA UCZNIÓW

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH