Dokumenty

Statut i inne dokumenty

Statut Szkoły

Zgodnie z uchwałą nr 22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku dokonuje się zmian w statucie szkoły w czasie pandemii, na okres kształcenia na odległość;

Misja i wizja szkoły

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zarządzenia dyrektora szkoły

 

Procedury

Procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego

Procedury Bezpieczeństwa

Procedury wydawania duplikatu Świadectwa, Legitymacji szkolnej, Karty rowerowej + WZORY_PODAŃ

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły

Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

Informacja dot. zasad zwalniania ucznia z zajęć w przypadku nieobecności nauczyciela – fragment procedury

 

Podręczniki i lektury

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2022/23

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2022/2023

Lista lektur 2022/2023

Protokół wypożyczenia podręczników

 

Informacja o ochronie danych osobowych RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DO MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Regulaminy

Regulamin działalności Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach w trakcie prowadzonych zajęć podczas pandemii wirusa SARS-CoV2

Regulamin organizacji zdalnego nauczania

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin boiska

Regulamin świetlicy szkolnej

Zasady działania świetlicy szkolnej w trakcie prowadzenia zajęć podczas pandemii

Regulamin działalności oddziału przedszkolnego w trakcie prowadzonych zajęć podczas pandemii wirusa SARS-CoV2

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin placu zabaw

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin dowozu uczniów do szkół.

Zmiany do regulaminu dowożenia uczniów

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla nauczycieli SPŚ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM