Dokumenty

Statut i inne dokumenty

STATUT SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PREZENTACJA O PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA W SP W ŚWIĘCICACH WEWNĘTRZNE PROCEDURY POSTĘPOW ANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

 

Procedury

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RÓŻNYCH PRZYPADKACH

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATU ŚWIADECTWA LEGITYMACJI SZKOLNEJ KARTY ROWEROWEJ + WZORY_PODAŃ

 

Podręczniki i lektury

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WYKAZ LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH 2018/2019

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW

 

Informacja o ochronie danych osobowych RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DO MONITORINGU WIZYJNEGO

Regulaminy

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN_STOŁÓWKI_AKTUALNY_2019

REGULAMIN PLACU ZABAW

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW

ZMIANY DO REGULAMINU DOWOŻENIA UCZNIÓW

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN KONKURSU “UCZEŃ Z KLASĄ”