Dokumenty

Statut i inne dokumenty

STATUT SZKOŁY

Misja i wizja szkoły

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

POLITYKA OCHRONY DZIECI W SZKOLE PODSTWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŚWIĘCICACH

Zarządzenia dyrektora szkoły

 

Procedury

Procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego

Procedury Bezpieczeństwa

Procedury wydawania duplikatu Świadectwa, Legitymacji szkolnej, Karty rowerowej + WZORY_PODAŃ

Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

Informacja dot. zasad zwalniania ucznia z zajęć w przypadku nieobecności nauczyciela – fragment procedury

 

Podręczniki i lektury

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2023/2024

Lista lektur 2023-2024

Protokół wypożyczenia podręczników

 

Informacja o ochronie danych osobowych RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DO MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Regulaminy

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin boiska

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin wyjazdów na basen

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin dowozu uczniów do szkół.

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Attachments