Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3 Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

4 Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

6 Egzamin ósmoklasisty 15/16/17.04.2019 r.

 

Podstawa prawna: art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2198, z późn. zm.)

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

7 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

DODATKOWE DNI WOLNE

2.11.2018 –piątek po 01.11.2018 r.

15,16,17.04.2019 – Egzamin ósmoklasisty dzień wolny od zajęć dydaktycznych -klasy 0 – VII

02.05.2018 – czwartek po 01.05.2019 r. a przed 03.05.2019 r.