Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami Szkoły są:

  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Zadania organów określa Statut.

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i Statutem.

Osoby sprawujące funkcje:
Dyrektor – Zdzisława Lesińska
Kompetencje dyrektora w ramach pełnionych funkcji określa Statut Szkoły.

Administracja
Sekretarz szkoły – Anna Szwarc