Powstanie sali gimnastycznej

Starania o budowę sali gimnastycznej rozpoczęto już w latach dziewięćdziesiątych. Kontynuowali je kolejni dyrektorzy szkoły. Zdecydowane działania podjęto w 2003 roku. Dyrektor szkoły w imieniu rady pedagogicznej i rodziców wystąpił z pismem do ówczesnego burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie rozpoczęcia prac nad budową sali gimnastycznej. Odbyło się również spotkanie mieszkańców Święcic i rodziców uczniów uczęszczających do naszej szkoły z burmistrzem i jego zastępcą. 13 maja 2004 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Sali, na czele którego stanął pan Grzegorz Ambroziak.

Długoletnie starania zakończyły się sukcesem. Rada Miejska 29 grudnia 2005 roku podjęła uchwałę o włączeniu do planu budżetowego zadania inwestycyjnego na rok 2006: „Budowa sali gimnastycznej w Święcicach”.

W lipcu 2006 roku rozpoczęto budowę obiektu. W niespełna rok inwestycja została zakończona.