Program Wsparcia Uczniów Uzdolnionych

 

 

Gminny Program Wsparcia Uczniów Uzdolnionych

 

Nasza szkoła przystąpiła do Gminnego Programu Wsparcia Uczniów Uzdolnionych – pilotażowego programu wspierającego najzdolniejszych uczniów w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Udało nam się stworzyć spójny system pozwalający na wszechstronną pracę z uczniem uzdolnionym, aby jak najlepiej rozwinąć i wykorzystać jego zdolności oraz umiejętności.

 Chcemy motywować dzieci i młodzież do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień, pracy nad rozwijaniem posiadanych już talentów, a także pogłębianie wiedzy.

Zachęcamy rodziców do współpracy w zakresie realizowanych projektów oraz codziennego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci.

 

Uczeń uzdolniony, czyli jaki…

Uczeń uzdolniony to uczeń wyróżniający się wysokim poziomem sprawności intelektualnej, specjalnymi zdolnościami związanymi z określoną dziedziną (np. językowymi, matematycznymi, plastycznymi), łatwością uczenia się, a także twórczą wyobraźnią, kreatywnością w rozwiązywaniu zadań, szerokimi zainteresowaniami, samodzielnością, dużymi możliwościami osiągnięć. Cechuje go ambicja, chęć do rozwijania swoich talentów oraz potrzeba osiągania sukcesów.

Za ucznia uzdolnionego uznać można takiego, którego dotyczy co najmniej jedna z następujących cech:

 • wysoki poziom zdolności ogólnych, określany przez iloraz inteligencji,
 • wysoki poziom zdolności specjalnych kierunkowych – uzdolnień,
 • wybitne i twórcze osiągnięcia uzyskane w nauce bądź innych dziedzinach działalności wartościowej społecznie,
 • oryginalność w myśleniu i działaniu,
 • duże nasilenie zainteresowań poznawczych, łatwość i szybkość uczenia się.

 

Cele programu:

 1. Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych, rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 2. Nagradzanie i promowanie uczniów uzdolnionych.
 3. Zwiększenie szans na sukces edukacyjny.
 4. Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy.
 5. Zwiększenie aktywności uczniów.
 6. Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej.

Program obejmuje:

 1. Pracę z uczniem uzdolnionym.
 2. Nagradzanie uczniów uzdolnionych.
 3. Promowanie sukcesów uczniów uzdolnionych, ich nauczycieli i szkół.

 

Formy wsparcia oferowane w poszczególnych obszarach programu:

 1. Praca z uczniem zdolnym:
 • wczesne diagnozowanie, rozpoznawanie i wspomaganie uzdolnień i talentów uczniów,
 • motywowanie i rozbudzanie aktywności własnej ucznia, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach i formach aktywności,
 • otoczenie kompleksową opieką uczniów osiągających sukcesy w olimpiadach i konkursach.
 1. Nagradzanie uczniów uzdolnionych:
 • Ożarowskie Perełki – nagroda przyznawana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego uczniom klas VIII za bardzo wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w czterech kategoriach: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej oraz sportowej;
 • Nagroda Specjalna Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – dla uczniów osiągających spektakularne efekty w sferze swoich zainteresowań, w obszarze aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu albo na rzecz środowiska lokalnego;
 • List gratulacyjny Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego;
 • Konkurs grantowy – nagroda finansowa na realizację projektów wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością inicjatyw edukacyjnych w obszarze pracy z uczniem zdolnym.
 1. Organizacja Dni Talentów w szkole – aby uczniowie mieli dodatkową możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i uzdolnień.
 2. Promowanie sukcesów uczniów uzdolnionych, ich nauczycieli i szkół:
 • informowanie o sukcesach ucznia na terenie szkoły (tablice, apele, strona internetowa szkoły),
 • promowanie przez Gminę Ożarów Mazowiecki sukcesów uczniów uzdolnionych (nagrody, publikacja osiągnięć na stronie internetowej urzędu oraz w Informatorze Ożarowskim).

 

Szczegółowe informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Ucznia Uzdolnionego można uzyskać u Szkolnego Koordynatora ds. ucznia uzdolnionego – zachęcamy do współpracy, dzielenia się swoimi pomysłami oraz kontaktu w razie pytań i wątpliwości.