Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr B.0050.24.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, od 18 maja 2020 roku do 21 maja 2020 roku trwa rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkoły podstawowej

https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=14150

Rekrutacja uzupełniająca do szkoły podstawowej przeprowadzona z wykorzystaniem Systemu Rekrutacji Gminy Ożarów Mazowiecki jest adresowana tylko dla rodziców, którzy składają wniosek/zgłoszenie do szkoły podstawowej nieobwodowej. Trwająca obecnie rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej szkoły podstawowej nie dotyczy uczniów, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły i będą uczniami szkoły obwodowej od dnia 1 września 2020 r. Rodzic informuję dyrektora szkoły składająca w sposób tradycyjny zgłoszenie do klasy pierwszej. Dalsza część procedury rekrutacyjnej pozostaje bez zmian i będzie funkcjonowała na identycznych zasadach jak rekrutacja podstawowa.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie procedury rekrutacyjnej, umożliwiamy rodzicom trzy możliwe formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

  1. Przesłanie wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami podpisanego odręcznie na skrzynkę mailową placówki pierwszego wyboru w formie skanów lub fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe przekazanie dokumentacji w postaci papierowej. Adresy skrzynek mailowych są dostępne w dalszej część artykułu.
  2. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki), gdzie w wyodrębnionych miejscach, zachowując zaostrzone reguły sanitarne, będę wyznaczone pojemniki do składania dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym. Prosimy o składanie wniosków w zamkniętej kopercie.
  3. (dotyczy tylko rodziców składających wniosek do szkoły podstawowej nieobwodowej) Przeprowadzenie Złożenie wniosku rekrutacyjnego w oparciu o elektroniczny system rekrutacji, wykorzystując do podpisu elektronicznego narzędzie Profilu Zaufanego.

W przypadku braku możliwości dostarczenia wniosku rekrutacyjnego przy wykorzystaniu powyższych rozwiązań, prosimy o pilny kontakt telefoniczny z placówką pierwszego wyboru.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11

telefon 22 292 11 20, 22 292 11 21

adres e-mail: sekretariat@sp2.ozarow-mazowiecki.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach
ul. Poznańska 541

telefon 22 722 50 28

adres e-mail: sekretarz@sps.ozarow-mazowiecki.pl

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie ul. Lipowa 3

telefon 22 722 50 15

adres e-mail: sekretarz@spp.ozarow-mazowiecki.pl

 

Michał Turkas