Szanowni Państwo!

Zdalne nauczanie

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. następuje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III. Przechodzą oni na naukę zdalną.  W klasach IV-VIII nauka zdalna trwa nadal, przedłużona do 29 listopada br. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III.

Dyrektor uczniom klasy VIII może zapewnić konsultacje indywidualne lub grupowe   z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad, o których mowa w art.22 ust.2 pkt8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Nauka i opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian. Dzieci, których rodzice zgłoszą będą miały zapewniony obiad.

Więcej informacji przekazywanych będzie za pomocą dziennika elektronicznego.

Dyrektor szkoły Zdzisława Lesińska