REGULAMIN

szczególnych zasad działalności szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)

 

 • $1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie:
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji ( ze zmianami);
 • Procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19, na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego (https://gis.gov.pl/).
 • Organizacja konsultacji w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
 1. Celem niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych zajęć.
 2. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje bezpośrednie z nauczycielem dla uczniów klasy VIII, a od 1 czerwca konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły (klas I-VII) indywidualnie lub grupowo (do 4 uczniów w grupie), jak również on-line.
 3. Udział uczniów w konsultacji jest możliwy po wydrukowaniu i wypełnieniu pisemnych oświadczeń przy każdej wizycie w szkole ( zał. nr 1 i 2 ze strony www szkoły). Oświadczenia zostają w dokumentacji szkoły.

 

$.2

Sposób organizowania konsultacji  w szkole

 

 1. Konsultacje będą odbywały się wg ustalonego przydziału sali i harmonogramu spotkań.
 2. Uczniowie wchodzą kolejno do szkoły wejściem głównym (od strony wschodniej) zachowując odległość 2 m od siebie.
 3. Konsultacje przeznaczone są wyłącznie dla uczniów.
 4. Warunkiem skorzystania z konsultacji jest wcześniejsze umówienie się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny lub e- meil na konkretny dzień i godzinę, w terminie nie przekraczającym poprzedni dzień do godziny 16.00.
 5. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, proszony jest o zgłoszenie ten faktu odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 6. Uczeń korzysta z własnych podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 7. W drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
 8. Jeżeli uczeń na konsultacje przyjeżdża (np. rowerem)/przychodzi sam należy każdorazowo wydrukować i wypełnić oświadczenie(zał. nr 2) i przynieść do szkoły wraz z załącznikiem nr 1.
 9. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo uczeń zdezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyje ręce.
 10. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
 11. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej: gorączka, duszności, kaszel, kichanie, katar i inne niepokojące objawy chorobowe.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 13. Brak wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 14. Informujemy opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu               i skorzystanie z teleporady medycznej.
 15. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 16. Ograniczamy kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w konsultacjach od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
 1. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących pracownikami (nauczycielami) szkoły.
 2. Zabronione jest używanie telefonów w szkole.
 3. W sali może przebywać max 4 uczniów, zachowując odstęp 1,5 m pomiędzy stolikami, uwzględniając zasadę  4 m2 na osobę,
 4. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym dzieckiem co najmniej raz na godzinę.
 1. Uczeń zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 2. Uzgodnimy szybką ścieżkę komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia.
 3. Rodzic/prawny opiekun może zmienić decyzję formy konsultacji bezpośrednich z nauczycielem w każdym czasie informując dyrektora o zmianie formy na on-line.
 4. Proszę o śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.
 • $.3

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest obligatoryjnie skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 3. Przy wejściu pracownik szkoły będzie dokonywał pomiaru temperatury ucznia  i pracowników przy pomocy termometru bezdotykowego.
 4. Z konsultacji nie może skorzystać uczeń, którego rodzic/opiekun prawny nie wyrazili zgody na pomiar temperatury( zał. nr 1)
 5. W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, pracownik informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Zobowiązuje się personel sprzątający do częstego regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania maksymalnie co trzy godziny lub częściej powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i innych powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach sanitarnych.
 7. Nauczyciele usuwają z sali, w której odbywają się zajęcia uczniami przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Dotyczy to szczególnie dywanów, kocyków i pluszowych zabawek.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 9. Nauczyciele przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 11. W placówce obowiązują instrukcje Głównego Inspektora Sanitarnego:

Jak myć ręce? Instrukcja mycia rąk

Jak skutecznie dezynfekować ręce

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

Koronawirus – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

$. 4

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci powinny przebywać w szkole tylko przez czas niezbędny do zostawienia i odbioru dziecka, powinni oni ograniczyć kontakt z pracownikami szkoły do niezbędnego. W razie potrzeby dłuższego kontaktu powinni skorzystać z środków komunikacji na odległość (telefon, wideokonferencja, e-mail).
 3. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do szkoły tylko do wyraźnie oznaczonej strefy przy wejściu, aby przekazać lub odebrać dziecko ze szkoły. Konieczne jest zachowanie odległości co najmniej 2 m między rodzicem/opiekunem a pracownikiem szkoły.
 4. Obowiązkowe jest posiadanie przez rodziców/opiekunów środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy oraz skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
 5. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru, kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 6. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 7. Rodzic/opiekun ma obowiązek przekazać numer telefonu prywatny i do pracy, aby zapewnić możliwość szybkiej komunikacji w razie potrzeby.
 • $.5

Odbiór uczniów

 1. Pracownik szkoły odbierający dziecko od rodzica/opiekuna ocenia, czy jest ono zdrowe (nie ma jakichkolwiek objawów chorobowych) i dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do szkoły również musi być zdrowa.
 3. Rodzice/opiekunowie obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci.
 4. Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.(oświadczenie rodzica zał.1)
 5. Do szkoły nie mogą uczęszczać dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi, nawet  w przypadku posiadania zaświadczenia od lekarza o alergii.
 6. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, pracownik informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica/opiekuna w danym dniu.

$ 6

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa

 1. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom/opiekunom o konieczności przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych.
 2. Zakazane jest przyprowadzanie do szkoły uczniów, które w ciągu ostatniego miesiąca miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, a także jeżeli osoby z którymi dziecko zamieszkuje przebywają lub przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji.
 3. W przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń sanitarnych itd.
 4. Szkoła będzie prowadzić rejestr temperatury dzieci i pracowników. Temperatura będzie mierzona bezdotykowym termometrem przy odbiorze dzieci od rodziców/opiekunów oraz przed wyjściem ze szkoły. Pracownicy szkoły mierzą i zapisują swoją temperaturę w rejestrze przed i po zakończeniu pracy, podpisują oświadczenie pracownika szkoły (zał. nr 3).
 • $.7

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako tzw.„izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
 3. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty uczniów i pracowników szkoły.
 4. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 5. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 6. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
 7. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u pracownika przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy i wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły kolejnych grup dzieci.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik podejrzany o zakażenie, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 12. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
 13. W przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka szkoły, zawiesza się zajęcia w szkole, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.) oraz zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.
 • $.8

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą udostępniane rodzicom na stronie internetowej szkoły.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim        ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki Tel. (22) 733 73 33 lub tel. 602-472-821

Służby medyczne – 999 lub 112.

Organ prowadzący – Gmina Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 731 32 00.

Mazowiecki Kurator Oświaty – tel. (22) 551 24 00.

 1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

 Oświadczenie rodzica (Załącznik nr.1 docx)

 Oświadczenie rodzica (Załącznik nr 1 pdf)

Oświadczenie rodzica (Załącznik nr. 2 docx)

Oświadczenie rodzica (Załącznik nr2 pdf)

Oświadczenie pracownika (Załącznik nr.3 docx)